தசை வளர்ச்சிக்கு உண்ண வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

முட்டைகள்

சால்மன் மீன்

கோழியின் நெஞ்சுப்பகுதி

தயிர்

சூரை மீன்

மாட்டிறைச்சி

மாட்டிறைச்சி

மேலும் அறிய