அதிக ஆற்றலை வழங்கும் பழங்கள்

Author - Mona Pachake

வாழைப்பழங்கள்.

வெண்ணெய் பழங்கள்.

கோஜி பெர்ரி.

ஆப்பிள்கள்.

ஸ்ட்ராபெர்ரிகள்.

ஆரஞ்சு.

பிளாக் பெர்ரி.