தினமும் சாப்பிட வேண்டிய பழங்கள்

Author - Mona Pachake

ஆப்பிள்

மாங்கனி

ஆரஞ்சு

திராட்சைப்பழம்

கிவி

அவுரிநெல்லிகள்

வாழை