பல்வேறு வகையான காளான்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

பட்டன் காளான்கள்.

கோப்பை காளான்கள்.

தட்டையான காளான்கள்.

சுவிஸ் பழுப்பு காளான்கள்.

போர்டபெல்லா காளான்கள்.

ஷிடேக் காளான்கள்.

எனோகி காளான்கள்.

சிப்பி காளான்கள்.