உங்கள் சாலட் கிண்ணத்தில் சேர்க்க பச்சை இலை காய்கறிகள்

Author - Mona Pachake

கேல்

கீரை

பீட்ரூட்

செலரி

லெட்டூஸ்

சுவிஸ் சார்ட்

அருகுலா