ஆரோக்கியமான சமையல் எண்ணெய்களை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்

Author - Mona Pachake

ஆலிவ் எண்ணெய்

தேங்காய் எண்ணெய்

தாவர எண்ணெய்

கடுகு எண்ணெய்

வெண்ணெய் எண்ணெய்

சூரியகாந்தி எண்ணெய்

கடலை எண்ணெய்