மழைக்காலத்தில் சாப்பிட வேண்டிய ஆரோக்கியமான பழங்கள்

மாதுளை

லிட்சிஸ்.

பேரிக்காய்.

ஆப்பிள்கள்.

ஜாமூன்.

பிளம்ஸ்.

செர்ரிஸ்.