தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த மூலிகை தேநீர்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

கெமோமில் தேயிலை

எலுமிச்சை தேநீர்

லாவெண்டர் தேநீர்

கொம்புச்சா தேநீர்

இஞ்சி தேநீர்