அதிக புரதம் கொண்ட காய்கறி காலை உணவு

Author - Mona Pachake

காளான்கள்

ஓட்ஸ்

கிரானோலா

உலர் பழங்கள்

அவகேடோ

ஆப்பிள்

சீஸ் மற்றும் தயிர்

மேலும் அறிய