தேன்: பல்வேறு வகைகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

அகாசியா தேன்.

அல்ஃப்ல்ஃபா தேன்.

ஆஸ்டர் தேன்.

அவகேடோ தேன்.

பாஸ்வுட் தேன்.

பீச்வுட் தேன்.

புளுபெர்ரி தேன்.

 ப்ளூகம் தேன்.