உடல் எடையை குறைக்க விரும்பினால் தவிர்க்க வேண்டிய இந்திய உணவுகள்

பூஜியா.

சமோசா/ கச்சோரி.

லட்டு

பராந்தா

சோலே பட்டூரே

ஜலேபி.