மனுகா தேன் ஆரோக்கியமானதா?

Oct 21, 2022

Mona Pachake

காயம் குணப்படுத்த உதவுகிறது

வாய் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

தொண்டை புண்ணை ஆற்றும்

இரைப்பை புண்களை தடுக்க உதவுகிறது

செரிமான அமைப்பை மேம்படுத்துகிறது

முகப்பருவை குறைக்கிறது