உண்ணக்கூடிய காளான்களின் வகைகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

Sep 14, 2022

Mona Pachake

பட்டன் காளான்கள்.

போர்டோபெல்லோ காளான்கள்.

ஷிடேக் காளான்கள்.

எனோகி காளான்கள்.

மோரல் காளான்கள்.

சிப்பி காளான்கள்

வைக்கோல் காளான்கள்.