சிட்ரஸ் பழங்களின் பட்டியல்

அமனாட்சஸ்

சிட்ரான்கள்

எலுமிச்சை

மேயர் லெமன்ஸ்

ஃபிங்கர் லைம்ஸ்

பாரசீக லைம்ஸ்

கீ லைம்ஸ்.