உங்கள் உணவில் சேர்க்க வேண்டிய உயர் புரத தானியங்களின் பட்டியல்

குயினோவா.

ராகி

தினை

பக்வீட்

கூஸ்கஸ்.

ஓட்ஸ்.