வலுவான எலும்புகளுக்கு கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்

முந்திரி.

பாதாம்.

அக்ரூட் பருப்புகள்.

ஆளி விதைகள்.

சூரியகாந்தி விதைகள்.

பூசணி விதைகள்