புரதம் நிறைந்த விதைகள்

ஆளி விதைகள்.

சியா விதைகள்.

பூசணி விதைகள்.

பாதாம்.

அக்ரூட் பருப்புகள்

சூரியகாந்தி விதைகள்

எள் விதைகள்