புரதம் நிறைந்த சைவ உணவுகள்

Author - Mona Pachake

டோஃபு

பருப்பு

பீன்ஸ்

முழு தானியங்கள்

ஓட்ஸ்

சியா விதைகள்

சணல் விதைகள்