நனிசைவ உணவில் புரதங்கள்

குயினோவா.

பருப்பு வகைகள்.

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்.

சியா விதைகள்.

ஓட்ஸ்.

மற்ற தானியங்கள்.

காய்கறிகள்.