முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்க உதவும் விதைகள்

Author - Mona Pachake

ஆரோக்கியமான முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் பொதுவான விதைகளின் பட்டியல் இங்கே

ஆளி விதைகள்

பூசணி விதைகள்

சூரியகாந்தி விதைகள்

வெந்தயம்

கலோஞ்சி விதைகள்

எள் விதைகள்