நீல சீஸ் - ஆச்சரியமான நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம்

மூட்டுவலியை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் தடுக்க உதவும்

நினைவாற்றலை அதிகரிக்கலாம்

பாஸ்பரஸின் நல்ல மூலமாகும்

பால் புரதம் உள்ளது

பல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

மேலும் அறிய