ஹோலியின் போது சாப்பிட வேண்டிய இனிப்புகள்

ரசமலாய்

கீர்

பெசன் லடூ

குஜியா

மால்புவா

பிர்னி

பூரான் பொலி