துத்தநாகக் குறைபாட்டின் அறிகுறிகள்

Author - Mona Pachake

முடி கொட்டுதல்.

தோல் மற்றும் முடி மாற்றங்கள்.

கண் பிரச்சினைகள்.

வழக்கத்தை விட அதிகமான தொற்றுகள்.

ஆற நீண்ட நேரம் எடுக்கும் காயங்கள்.

சுவை மற்றும் வாசனை இழப்பு.

வயிற்றுப்போக்கு.

மேலும் அறிய