இவை நெல்லிக்காயின் நன்மைகள்

Feb 08, 2023

Mona Pachake

நோயெதிர்ப்பு செயல்பாட்டை ஊக்குவிக்கிறது.

கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

ஆரோக்கியமான செரிமானத்தை ஆதரிக்கிறது.

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்கிறது.

சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.