இவை பல்வேறு வகையான தேன்கள்

Oct 21, 2022

Mona Pachake

க்ளோவர் தேன்.

காட்டுப்பூ தேன்.

அல்ஃப்ல்ஃபா தேன்.

பக்வீட் தேன்.

கிரீம் செய்யப்பட்ட தேன்.

மனுகா தேன்.

யூகலிப்டஸ் தேன்.