இவை எடை இழப்பை ஊக்குவிக்கும் உலர் பழங்கள்

பாதாம்

பிஸ்தா

முந்திரி

Author - Mona Pachake

டேட்ஸ்

அக்ரூட் பருப்புகள்

ஆப்ரிகாட்ஸ்

ஹேசல்நட்ஸ்