குழந்தைகளுக்கு பாலை சுவையாக மாற்ற டிப்ஸ்

Author - Mona Pachake

மில்க் ஷேக்ஸ் மற்றும் ஸ்மூத்திஸ்.

உலர்ந்த பழங்கள் மற்றும் கொட்டைகள்.

மஞ்சள் பால்.

தானியங்கள் கலவை.

தேனுடன் அவோகேடோ

சாக்லேட்டுகளைப் பயன்படுத்துங்கள்

குளிர்ச்சியாக பரிமாறவும்