சீஸின் வகைகளை தெரிஞ்சிக்கோங்க!!

ப்ரீ சீஸ்

ஃபெட்டா சீஸ்

ரிக்கோட்டா சீஸ்

மொஸரெல்லா சீஸ்

செடார் சீஸ்

காட்டேஜ் சீஸ்

ஃபெட்டா சீஸ்