நனிசைவ பால் வகைகள்

சோயா பால்.

பாதாம் பால்.

தேங்காய் பால்.

ஓட்ஸ் பால்.

அரிசி பால்.

முந்திரி பால்.

மக்காடமியா பால்.