அசைவத்திற்கு நனிசைவ மாற்றீடுகள்

சோயா

டோஃபு.

காளான்கள்.

பருப்பு வகைகள்.

டெம்பே.

கத்திரிக்காய்.