நீங்கள் பச்சையாக சாப்பிடக்கூடிய காய்கறிகள்

பிரஸ்ஸல்ஸ் முளைகள்

ப்ரோக்கோலி

கீரை

பச்சை பீன்ஸ்

கேப்சிகம்

வெங்காயம்

வோக்கோசு