பல்வேறு வகையான சீஸ் என்னென்ன?

Author - Mona Pachake

செடார்

ஃபெட்டா

மொஸரெல்லா

பிரி

கேம்பெர்ட்

கிரீம் சீஸ்

கௌடா

காட்டேஜ் சீஸ்

நீல சீஸ்

கிரானா படனோ

ரிக்கோட்டா

கோடிஜா

மேலும் அறிய