கால்சியம் அதிகம் உள்ள பழம் எது?

ஆப்ரிகாட்ஸ்.

கிவி

ஆரஞ்சு.

பெர்ரி.

அன்னாசிப்பழம்.

லிச்சி.

பப்பாளி.