காளான்கள் உங்களுக்கு ஏன் ஆரோக்கியமானவை?

மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

உங்களை இளமையாக வைத்திருக்கிறது

உங்கள் மனநிலையை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கிறது

உங்கள் நினைவாற்றலை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது

உங்கள் எலும்புகளை பலப்படுத்துகிறது