7 முக்கியமான தற்காப்புக் கலை வடிவங்கள்.....

கராத்தே - ஜப்பான் கராத்தே சுய பாதுகாப்பு மற்றும் சில ஈர்க்கக்கூடிய குத்துக்கள், அடி மற்றும் தடுப்புகளை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.

குங் ஃபூ - சீனா ஜாக்கி சான், ப்ரூஸ்லீ மற்றும் ஜெட் லி படங்களின் மூலம் புகழ்பெற்ற தற்காப்புக் கலையின் பாணி இது.

ஜூடோ - ஜப்பான்  ஜூடோவின் நடைமுறையில் பங்கேற்பாளர்கள் எதிரிகளைத் தூக்கி தங்கள் முதுகில் வீசவும், அவர்களுக்கு எதிராக தங்கள் வலிமையை மேம்படுத்தவும் உதவும் நுட்பங்களை உள்ளடக்கியது.

முய் தாய் - தாய்லாந்து இது தாய் குத்துச்சண்டை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த படிவத்தில் போராளிகள் உதைத்தல்  மற்றும் அடித்தல் நுட்பங்கள் மூலம் தங்கள் எதிரிகளை தோற்கடிக்க வேண்டும்.

பிரேசிலிய ஜியு -ஜிட்சு - பிரேசில் ஜப்பானிய தற்காப்புக் கலையின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட வடிவம். பிரேசிலிய பதிப்பு கூட்டு கையாளுதல்கள் மற்றும் மூட்டுகளின் பூட்டுதலைப் பயன்படுத்துகிறது.

க்ராவ் மாகா - இஸ்ரேல் இது இஸ்ரேலின் தேசிய தற்காப்புக் கலை. இது கராத்தே உட்பட பல்வேறு கலை வடிவங்களின் அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது

அக்கிடோ - ஜப்பான்இதில் பங்கேற்பாளர்களுக்கு தாக்குபவரின் வலிமையையும் ஆற்றலையும் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று கற்பிக்கப்படுகிறது.