காலையில் உடற்பயிற்சி செய்வதன் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வை மேம்படுத்துகிறது

ஆரோக்கியமான உணவைத் தக்கவைக்க உதவுகிறது

நாள் முழுவதும் உங்களை உற்சாகமாகவும், சுறுசுறுப்பாகவும் வைத்திருக்கும்

தூக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது

நேர்மறை உணர்ச்சிகளை உருவாக்குகிறது

நோய்களை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

அறிவாற்றலை மேம்படுத்துகிறது

மேலும் அறிய