உலகம் முழுவதும் சுற்றிப்பார்க்க வேண்டிய அற்புதமான காடுகள்

ரெட்வுட் தேசிய மற்றும் மாநில பூங்காக்கள், அமெரிக்கா.

ஹாலர்போஸ் காடு, பெல்ஜியம்.

பிளாக் ஃபாரஸ்ட், ஜெர்மனி.

விஸ்ட்மேன்ஸ் வூட், இங்கிலாந்து.

நடன காடு, ரஷ்யா.

ஜாங்ஜியாஜி தேசிய வனப் பூங்கா, சீனா.

அராஷியாமா மூங்கில் தோப்பு, ஜப்பான்.