தூக்கத்தை மேம்படுத்த அற்புதமான குறிப்புகள்

தூக்கத்திற்கான சரியான அட்டவணையை உருவாக்கவும்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

உங்கள் அறையை குளிர்ச்சியாகவும், இருட்டாகவும், அமைதியாகவும் வைத்திருங்கள்.

உங்கள் பகல்நேர தூக்கத்தை குறைக்கவும்

உங்கள் தினசரி வழக்கத்தில் உடல் செயல்பாடுகளைச் சேர்க்கவும்.

உங்கள் மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும்