பாம்பு கடித்த பிறகு இதை செய்வதை தவிர்க்கவும்

அதிகமாக நகர வேண்டாம்

பாதிக்கப்பட்டவருக்கு உறுதியளிக்கவும், பீதி அடைய வேண்டாம். பீதியில் இருக்கும் போது, ​​அது இதயத் துடிப்பை அதிகரித்து, உடலில் விஷத்தை வேகமாகப் பரப்பும்.

மது/சூடான பானங்கள் கொடுக்கக்கூடாது.

நோயாளி எந்த வகையிலும் தன்னைச் சுமைப்படுத்த அனுமதிக்கக்கூடாது

கடித்த பகுதியை மறைக்க வேண்டாம்

கடித்த இடத்தில் ஐஸ் அல்லது வேறு எந்த குளிர்ச்சியும் இருக்கக்கூடாது

காயத்தை எரிக்க வேண்டாம்

காயத்தை வாயால் உறிஞ்ச வேண்டாம்