இயர்போனை பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் மோசமான விளைவுகள்

காது தொற்று.

அது காதுகளின் காற்றுப் பாதைக்கு ஒரு தடையாக மாறும்.

காது வலி.

மயக்கம்.

காது கேளாமை.

கவனம் இல்லாமை.