அடிப்படை பெற்றோர் குறிப்புகள்

Sep 10, 2022

Mona Pachake

நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பது முக்கியம்.

நீங்கள் மிகவும் அன்பாக இருக்க முடியாது

கடுமையான ஒழுக்கத்தைத் தவிர்க்கவும்

உங்கள் குழந்தையின் வாழ்க்கையில் ஈடுபடுங்கள்.

விதிகளை நிறுவி அமைக்கவும்.

நல்ல விஷயங்களில் நிலையாக இருங்கள்