இயற்கையை பாதுகாப்பதற்கான அடிப்படை குறிப்புகள்

மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.

சுற்றுச்சூழலைப் பற்றி நீங்களே கற்றுக் கொள்ளுங்கள்

தண்ணீரை சேமிக்கவும்.

உங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும் வாங்கவும்

நீண்ட கால மின் விளக்குகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

ஒரு மரம் நடுங்கள்.