உங்கள் நிலைமையைப் பற்றி நண்பரிடம் பேசுங்கள்

Apr 04, 2023

Mona Pachake

உங்கள் நிலைமையைப் பற்றி நண்பரிடம் பேசுங்கள்

உங்கள் சூழலை மாற்றவும்

உங்கள் வாழ்க்கை முறையை மாற்றவும்

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்

தியானம் செய்யுங்கள்

உங்களால் யாரிடமாவது பேச முடியவில்லை என்றால் உங்கள் எண்ணங்களை எழுதுங்கள்

நீங்கள் என்ன செய்ய விரும்புகிறீர்களோ அதில் ஈடுபடுங்கள்