குழந்தைகளை தூங்க வைப்பதற்கான அடிப்படை குறிப்புகள்

Oct 21, 2022

Mona Pachake

அவர்களுக்காக உறங்கும் நேரத்தை அமைக்கவும்

படுக்கைக்கு முன் அவர்களை ஓய்வெடுக்கச் செய்யுங்கள்.

அவர்களைச் சீக்கிரம் தூங்கச் செய்து சீக்கிரம் எழச் செய்யுங்கள்.

உங்கள் குழந்தை இரவில் பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் குழந்தையின் படுக்கையறையில் சத்தம் மற்றும் ஒளியை சரிபார்க்கவும்.

இரவில் அவர்களுக்கு சரியான அளவு உணவு கொடுங்கள்