சிறந்த போட்காஸ்டை பதிவு செய்வதற்கான அடிப்படை குறிப்புகள்

Nov 03, 2022

Mona Pachake

சரியான உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தவும்

பயிற்சி செய்ய மறக்காதீர்கள்

ஒரு சிறிய, அமைதியான அறையில் பதிவு செய்யுங்கள்.

சரியான மைக்ரோஃபோன் நுட்பங்களைப் பின்பற்றவும்.

உங்கள் ஒலி அளவைக் கண்காணிக்கவும்.

உங்கள் சுவாசத்தைக் கவனியுங்கள்.

உங்கள் உடலை அசையாமல் வைத்திருங்கள்.