அந்தமானில் உள்ள அழகான தீவுகள்

Author - Mona Pachake

ஸ்வராஜ் த்வீப்

நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தீவு

பரதாங்

ஷஹீத் த்வீப்

பாரன் தீவு

கச்சல்

வைப்பர் தீவு

மேலும் அறிய