இந்த கோடையில் தமிழ்நாட்டின் அழகிய நீர்வீழ்ச்சிகளைப் பார்க்கவும்

Author - Mona Pachake

ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி

அகஸ்தியர் அருவி

மங்கி நீர்வீழ்ச்சி

பைகாரா நீர்வீழ்ச்சி

சில்வர் கேஸ்கேட் ஃபால்ஸ்

ஆகாய கங்கை நீர் வீழ்ச்சி

கேத்தரின் நீர்வீழ்ச்சி

திற்பரப்பு அருவி

பேர் ஷோலா நீர்வீழ்ச்சி

மேலும் அறிய