இந்தியாவில் பார்க்க வேண்டிய அழகான நீர்வீழ்ச்சிகள்

Author - Mona Pachake

துத்சாகர் நீர்வீழ்ச்சி

ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி

அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி

நோகலிகை நீர்வீழ்ச்சி

ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி

சித்ரகோட் நீர்வீழ்ச்சி

சிவனசமுத்திர நீர்வீழ்ச்சி