இந்தியாவில் அழகான வெள்ளை மணல் கடற்கரைகள்

Sep 29, 2022

Mona Pachake

இவை இந்தியாவின் அழகான வெள்ளை மணல் கடற்கரைகள்

பலோலம் கடற்கரை, கோவா.

வர்கலா கடற்கரை, கேரளா.

கணபதிபுலே, மகாராஷ்டிரா

மால்பே கடற்கரை, கர்நாடகா.

ராதாநகர் கடற்கரை, அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள்.