சிலிகான் பாத்திரங்களின் நன்மைகள்

பல வகைகள் உள்ளன

அவற்றை பராமரிப்பது எளிது

துருபிடிக்காது

மலிவு

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது

உணவு அதில் ஒட்டிக் கொள்ளாது